La Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de Terres de l'Ebre, FIHRT_TE, ostenta la representació col•lectiva dels Gremis i Associacions professionals i d’empresaris que en formen part.

L’objecte del  FIHRT_TE, fixat estatutàriament, resulta la coordinació de l’acció de totes cadascuna de les associacions que hi formen part, ostentant la seva representació en la gestió i defensa dels seus interessos comuns.

Les finalitats primordials de la  FIHRT_TE són, entre d’altres:

  • la coordinació de l’acció de totes i cadascuna de les associacions que hi formen part, ostentant la seva representació en la gestió i defensa dels seus interessos comuns;
  • fomentar i desenvolupar quantes activitats siguin necessàries per al compliment de les seves finalitats i tendents a beneficiar als Gremis i Associacions d’empresaris i professionals, i per extensió, als agremiats de cadascuna d’aquestes entitats jurídiques amb personalitat jurídica pròpia;
  • informar als Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats i representar-los en quantes gestions es relacionin amb les actuacions que desenvolupin;
  • establir i mantenir contacte i relacions amb els Organismes públics que tinguin competència o estiguin relacionats amb les activitats d'Hostaleria, Restauració o similars assessorant-los i col•laborant amb ells en totes les actuacions que puguin resultar beneficioses per als Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats a la  FIHRT_TE;
  • defensar els interessos i drets professionals col•lectius i legítims dels seus associats i dels professionals i empresaris que aquests representen, així com defensar als Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats de qualsevol mena d´intrusisme o competència deslleial per part d’altres Associacions o Gremis, professionals, etc.;
  • intervenir davant les diferents Administracions Públiques i Organismes, tant Públics com Privats, en defensa dels interessos dels Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats a la  FIHRT_TE, en particular, i de la pròpia Federació com a col•lectiu;
  • fomentar l'esperit d'unió entre els seus associats, per a contribuir a la millor defensa dels seus interessos, així com promoure tant una millor formació professional dels agremiats als diferents Gremis i Associacions d’empresaris i professionals associats al FIHRT, com dels seus treballadors, millorant així la qualitat del servei ofert;
  • i exercint l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència d’altre part lligada al titular del dret per una relació de servei i front a la que s’exercita, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de negociació col.lectiva laboral, d’adopció de mesures de conflictes col.lectius i individuals de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les Administracions Públiques Laborals.
  • La Sostenibilitat i la lluita contra el Malbaratament Alimentari